Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116 / 663 740 037

vedrunatarrega@vedruna.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

HORARI ESO

1r cicle ESO – de dilluns a dijous de 8 a 13.30h i de 15 a 17h

i els divendres de 8 a 14.35h.

2n cicle ESO – dilluns, dimarts i dijous de 8 a 13.30h i de 15 a 17h.

Dimecres de 8 a 13.30 i divendres de 8 a 14.35h.

Enriquim a la persona

Proporcionem als nostres alumnes una educació que els permeti créixer com a persones, desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats socials i actituds. Volem ajudar-los i orientar-los per poder fer front al futur.

L’ESO és una etapa de forts canvis perquè entrem de ple en l’adolescència. La col·laboració entre famílies i escola és un element clau per tal d’ajudar-los a ser persones competents en tots els àmbits, autònoms i amb esperit crític.

DOBLE TITULACIÓ DE BATXILLERAT I AMERICAN HIGH SCHOOL DIPLOMA

A Vedruna Tàrrega oferim la possibilitat de cursar simultàniament, a partir de 2n d’ESO, el Diploma Dual que és un programa oficial de convalidació internacional de títols que permet a l’alumnat obtenir dues titulacions simultànies: el títol de Batxillerat i l’American High School Diploma.

● Llengua catalana i literatura.
● Llengua castellana i literatura.
● Llengua anglesa.
● Llengua francesa.

La competència comunicativa i lingüística és l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), i per interactuar lingüísticament d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com l’educació i la formació, la vida privada i professional, i l’oci.

La competència matemàtica és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes. Més enllà dels coneixements, situa l’èmfasi en els processos i l’activitat. La seva adquisició comporta ─en diversos graus─ la capacitat i la voluntat d’utilitzar formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames).

 • Ciències de la naturalesa: biologia i geologia, física i química.
 • Tecnologia.

La competència científica, entesa de manera genèrica, al·ludeix a la capacitat i la voluntat d’utilitzar el conjunt dels coneixements i la metodologia que es fan servir per explicar la naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves. Per competència tecnològica s’entén l’aplicació d’aquests coneixements i la metodologia en resposta al que es percep com a desitjos o necessitats humanes. Les competències científica i tecnològica comporten la comprensió dels canvis causats per l’activitat humana i la responsabilitat de cada individu com a ciutadà de contribuir a la seva millora.

• Ciències socials: geografia i història.
• Cultura clàssica
• Emprenedoria
• Economia
• Cultura religiosa.

Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política. En la comprensió dels fenòmens socials que requereix la societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció i tractament de la informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals.

• Música.
• Educació visual i plàstica.

La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris i demanats. La implicació educativa d’aquesta competència ha de permetre l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap al usos socials.

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.

• Potenciem el treball cooperatiu.
• Treballem en diverses matèries per assolir un producte final.
• Reforcem la presa de decisions, autonomia i esperit crític.
• Potenciem l’ús de les noves tecnologies.
• Reconeixement de l’entorn i les associacions.
• Aprenem a treballar en equip.
• Exposició oral del producte final.

Certificació Escola Multilingüe. Volem millorar la competència en llengües estrangeres.

English:
• AICLE: aprenentatge integrat de continguts curriculars en llengües estrangeres en àrees no lingüístiques: 1rESO – Science, 2nESO – Technology, 3rESO – Geography, 4tESO – Biology
• Preparació i realització dels exàmens de Cambridge a la pròpia escola: PET, KET, FIRST.
• Auxiliars de conversa
• English Week
• Estades a l’estranger.
• Diploma Dual ( American High School )

Français:
• Preparació exàmens B1 i B2 i possibilitat d’obtenir les titulacions del Marc Europeu de Referència de les Llengües.
• Intercanvis amb França (2n i 3r ESO, i Batxillerat)

Potenciem aquelles habilitats, aptituds que tots els nostres alumnes tenen i que són molt importants per al seu aprenentatge. Totes realitzades dins l’horari escolar.

 • Educació Emocional
 • Fem Salut
 • Llegint, fem camí
 • Música, art i vida
 • Ciutadans del món
 • Impulsem l’STEAM
 • English people
 • Companys aventures (amb Ed. Infantil)
 • Preparem el nostre festival
 • Projecte Recerca (4tESO)

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website