Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116 / 663 740 037

vedrunatarrega@vedruna.cat

Educació infantil

COMENÇA L’AVENTURA A L’ESCOLA DELS GRANS

(DE 3 A 6 ANYS)

Protagonistes del seu creixement

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, a saber conviure amb els altres i mostren ganes de descobrir l’entorn que els envolta.
Volem ajudar els/les alumnes a potenciar seu desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu, en col·laboració amb les famílies, proporcionant-los un clima familiar, proper i entorn de confiança on se sentin acollits, motivats i amb expectatives d’aprenentatge.

Acompanyem els nens i nenes tant en el seu procés d’aprenentatge com en el seu creixement personal.

HORARI D’ED. INFANTIL

  • Matins: de 9 a 1
  • Tardes: de 3 a 5
  • Possibilitat de fer acollida matí de 7.45 a 9 i tarda de 5 a 6.

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

És molt important que famílies i escola anem a la una.

Pla d’acció tutorial: entrevista inicial, reunió d’inici de curs amb totes les famílies i 3 tutories individualitzades durant el curs, tot i que podeu demanar de parlar amb les mestres sempre que ho necessiteu.

Enviem 2 informes d’avaluació a les famílies.

Utilitzem la plataforma CLICKEDU, una plataforma de gestió acadèmica que disposa d’una app mitjançant la qual podeu:

. comunicar-vos directament amb la tutora

. veure imatges de les diferents activitats que realitzem

. accedir als informes d’avaluació, etc.

Cada infant experimenta les emocions de forma diferent i particular, depenent de les experiències i de la situació concreta en què es troba.

Sabem de la importància d’aprendre a controlar i gestionar les emocions pròpies i les dels altres i és per això que utilitzem tècniques de gestió emocional per tal d’ajudar els nens i nenes a canalitzar les seves emocions i a entendre dels dels altres.

També realitzem sessions de Mindfulness a l’aula i als Espais d’aprenentatge.

Ens hi ajuda el Projecte Duna. La Duna és una erugueta que ens parla de valors i emocions. Amb ella aprenem a perdonar, esforçar-nos, a ser agraïts, el valor de l’amistat, el compartir, l’alegria i la tristor,… i tot a través de contes i històries que ens permeten reflexionar a l’aula. La Duna ens acompanya al llarg de l’Educació Infantil, creix amb nosaltres i assoleix la plenitud convertint-se en papallona, paral·lelisme de com maduren els infants en aquesta etapa.

Una bona adquisició dels diferents hàbits d’autonomia, de socialització, de treball i d’ordre permetrà als infants ser més autònoms, farà possible una convivència positiva amb els altres i facilitarà l’adquisició dels nous aprenentatges.

Els projectes parteixen dels interessos i les preguntes dels alumnes, afavorint l’aprenentatge significatiu ja que té molt en compte els seus coneixements previs. Es treballa de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual.

Aquesta metodologia té com objectiu principal experimentar altres maneres d’ensenyar i aprendre. Creem diferents espais on el contingut de cadascun d’ells està en relació a cercar la motivació i l’experimentació dels nostres alumnes. Les activitats contemplen que els alumnes gaudeixin, comparteixin, experimentin, observin, treballin, creixin….. Els grups de treball són heterogenis, barrejant alumnes d’Ei3, Ei4 i Ei5 i la flexibilitat, davant dels ritmes d’aprenentatge entre d’altres factors, és la base principal de l’organització escolar pel que fa a espais i recursos personals i materials.

La manera més comuna que tenim els humans de comunicar-nos és a través del
llenguatge. Afavorir el seu desenvolupament, tant oral com escrit, és un dels
objectius principals de l’escola tal i com es descriu en el Projecte Lingüístic.

Iniciem el procés de lectoescriptura a Ei3 a través d’activitats orals i de psicomotricitat fina, manipulatives i vivencials, per passar al traç amb llapis i paper quan l’infant ja està preparat. Partim de la lletra majúscula i del propi nom. Quan els nens/es arriben a Ei5 s’introdueix la lletra d’impremta.

Totes les aules disposen de PDI (pissarra digital interactiva) i juntament amb les tauletes digitals, ens ajuden en la nostra pràctica educativa i són una bona eina per adquirir nous coneixements. Les noves tecnologies afavoreixen la interacció social a l’hora de treballar en grup i fomenten el treball cooperatiu.

Utilitzem les “Bee-bots” i diferents kits de Lego que ens permeten reforçar i ampliar continguts que es treballen a l’aula i són un mitjà de motivació per als alumnes.

A partir d’Ei3 i de manera lúdica, mitjançant activitats TPR, cançons, jocs, danses, etc. ajudant als nens i nenes a adquirir nou vocabulari tot jugant. A l’escola normalment comptem amb una auxiliar de conversa nativa.

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de Detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Quan els nostres alumnes d’infantil arriben a Ei5, prèvia comunicació a les famílies, les tutores els passen les proves que permeten detectar la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDA/H (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

ITINERARI PSICOPEDAGÒGIC

Tenim establertes tres sortides, una per trimestre. Generalment les dues primeres són per Tàrrega mateix i la del tercer trimestre es fa en bus i fora de la ciutat.

A part, si durant el curs sorgeix la possibilitat de realitzar alguna altra sortida per Tàrrega  ja sigui un teatre, una sessió de contes, un concert, etc. també s’hi participa prèvia comunicació a les famílies.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

CreaEscola Quality Certificate for Education Website