Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116

vedrunatarrega@vedruna.cat

Educació secundària

DESENVOLUPAMENT PERSONAL I FORMACIÓ

(DE 12 A 16 ANYS)

Enriquim a la persona

Proporcionem als nostres alumnes una educació que els permeti créixer com a persones, desenvolupant totes les seves capacitats, habilitats socials i actituds. Volem ajudar-los i orientar-los per poder fer front al futur.

● Llengua catalana i literatura.
● Llengua castellana i literatura.
● Llengua anglesa.
● Llengua francesa.

La competència comunicativa i lingüística és l’habilitat per expressar i interpretar conceptes, pensaments, sentiments, fets i opinions de forma oral i escrita (escoltar, parlar, llegir i escriure), i per interactuar lingüísticament d’una manera adequada i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com l’educació i la formació, la vida privada i professional, i l’oci.

La competència matemàtica és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes. Més enllà dels coneixements, situa l’èmfasi en els processos i l’activitat. La seva adquisició comporta ─en diversos graus─ la capacitat i la voluntat d’utilitzar formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames).

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia, física i química.
Tecnologia.

La competència matemàtica és l’habilitat per desenvolupar i aplicar el raonament matemàtic per tal de resoldre problemes diversos en situacions quotidianes. Més enllà dels coneixements, situa l’èmfasi en els processos i l’activitat. La seva adquisició comporta ─en diversos graus─ la capacitat i la voluntat d’utilitzar formes matemàtiques de pensament (pensament lògic i espacial) i de representació (fórmules, models, construccions, gràfics i diagrames).

• Ciències socials: geografia i història.
• Cultura clàssica
• Emprenedoria
• Economia
• Cultura religiosa.

Les competències bàsiques de la matèria de ciències socials: geografia i història es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes analitzar fets i situacions a partir de l’aplicació dels coneixements i de les metodologies que proporciona la matèria. Ser competent en aquesta matèria implica que els nois i noies han adquirit les eines necessàries per entendre el món i per esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi. Suposa disposar d’uns coneixements que són útils en la mesura que permeten la construcció de conceptes i procediments, i la seva transferència per interpretar problemes a diferents escales espacials i temporals i, alhora, per situar-se en el món i desenvolupar una consciència ciutadana que els permeti intervenir en un futur en la vida laboral, social, cívica i política. En la comprensió dels fenòmens socials que requereix la societat del coneixement esdevenen determinants les destreses d’obtenció i tractament de la informació facilitada per les xarxes i els entorns digitals.

• Música.
• Educació visual i plàstica.

La competència artística s’entén com l’habilitat per comprendre i fer un ús integrat de la varietat de coneixements que configuren l’art en els contextos socials en què són necessaris i demanats. La implicació educativa d’aquesta competència ha de permetre l’aprenentatge de les arts no únicament com a objectes de coneixement tècnic, cultural, estètic o històric, sinó que han de ser concebudes com una praxi, com un procés holístic d’experiències d’aprenentatge vivencials i gratificants que des de l’aula puguin vincular-se cap al usos socials.

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació secundària obligatòria ha de fonamentar-se en el treball d’aquelles competències relacionades amb el cos i la seva activitat motriu, que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida. La matèria d’educació física té com a principal finalitat el coneixement del propi cos, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos, cosa que millora l’autoconcepte i l’autoestima.

• Potenciem el treball cooperatiu.
• Treballem en diverses matèries per assolir un producte final.
• Reforcem la presa de decisions, autonomia i esperit crític.
• Potenciem l’ús de les noves tecnologies.
• Reconeixement de l’entorn i les associacions.
• Aprenem a treballar en equip.
• Exposició oral del producte final.

Certificació Escola Multilingüe. Volem millorar la competència en llengües estrangeres.

English:
• AICLE: aprenentatge integrat de continguts curriculars en llengües estrangeres en àrees no lingüístiques: 1rESO – Science, 2nESO – Technology, 3rESO – Geography, 4tESO – Biology
• Preparació i realització dels exàmens de Cambridge a la pròpia escola: PET, KET, FIRST.
• Auxiliars de conversa
• English Week
• Estades a l’estranger.
• Diploma Dual ( American High School )

Français:
• Preparació exàmens B1 i B2 i possibilitat d’obtenir les titulacions del Marc Europeu de Referència de les Llengües.
• Intercanvis amb França (2n i 3r ESO, i Batxillerat)
• Doble titulació Batxillerat- Baccalauréat

Potenciem aquelles habilitats, aptituds que tots els nostres alumnes tenen:
• Coral
• Expressió Corporal
• Introducció Arts Escèniques
• Fem maquetes
• Artistes: colors
• Estratègia-escacs
• Siguem sostenibles
• Divulgació científica
• Laboratori
• English classes (Cambridge exams)
• Oratòria
• Learning with movies

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES