Atenció al públic:

8:00h. - 18:00h.

Mare Vedruna, 15

25300 Tàrrega

973 310 116

vedrunatarrega@vedruna.cat

Educació infantil

COMENÇA L’AVENTURA A L’ESCOLA DELS GRANS

(DE 3 A 6 ANYS)

Protagonistes del seu creixement

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, a saber conviure amb els altres i mostren ganes de descobrir l’entorn que els envolta.
L’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats. Els acompanyem en el seu procés d’aprenentatge i en el seu creixement personal.

• Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
• Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
• Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

. Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
. Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

. Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
. Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

. Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
. Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Una bona adquisició dels diferents hàbits d’autonomia, de socialització, de treball i d’ordre permetrà als infants ser més autònoms, farà possible una convivència positiva amb els altres i facilitarà l’adquisició dels nous aprenentatges.

Realitzem diferents activitats perquè sabem de la importància d’aprendre a controlar i gestionar les emocions pròpies i dels altres.

Aquesta metodologia té com objectiu principal experimentar altres maneres d’ensenyar i aprendre. Creem diferents espais on el contingut de cadascun d’ells està en relació a cercar la motivació i l’experimentació dels nostres alumnes. Les activitats contemplen que els alumnes gaudeixin, comparteixin, experimentin, observin, treballin, creixin….. Els grups de treball són heterogenis, barrejant alumnes de P3, P4 i P5 i la flexibilitat, davant dels ritmes d’aprenentatge entre d’altres factors, és la base principal de l’organització escolar pel que fa a espais i recursos personals i materials.

Totes les aules disposen de PDI (pissarra digital interactiva) i juntament amb les tauletes digitals, ens ajuden en la nostra pràctica educativa i són una bona eina per adquirir nous coneixements. Les noves tecnologies afavoreixen la interacció social a l’hora de treballar en grup i fomenten el treball cooperatiu.

Utilitzem les “Bee-bots” i els kits de Lego que ens permeten reforçar i ampliar continguts que es treballen a l’aula i són un mitjà de motivació per als alumnes.

A partir de P3 i de manera lúdica, mitjançant activitats TPR, cançons, jocs, danses, etc. ajudant als nens i nenes a adquirir nou vocabulari tot jugant. A l’escola comptem amb una auxiliar de conversa des de l’etapa d’educació infantil i amb continuïtat a tota la primària i secundària.

Les escoles Vedruna de Catalunya i l’Hospital Sant Joan de Déu participen en un projecte conjunt de Detecció de possibles trastorns d’aprenentatge en edats primerenques, per tal de poder intervenir el més aviat possible en l’alumnat i evitar així dificultats en l’adquisició dels aprenentatges acadèmics.

Quan els nostres alumnes d’infantil arriben a P5, prèvia comunicació a les famílies, les tutores els passen les proves de detecció. Els trastorns que s’estudien són la dislèxia (dificultat en la lectura i escriptura), la discalcúlia (dificultat en el càlcul) i el TDA/H (dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat).

 

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES