Biblioteca Escolar

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que conté documents en tot tipus de suport per a l’aprenentatge i per a la recerca. És un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació afavorint els processos de creació del coneixement.

La biblioteca escolar és un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. Així esdevé un element clau per a l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

La biblioteca escolar es comunica i interacciona amb les seves comunitats d’usuaris utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació, integrant-se als entorns virtuals d’aprenentatge i als sistemes d’informació del centre. D’aquesta manera deixa de ser una biblioteca exclusivament en un espai físic per ser una biblioteca que conté, també, espais virtuals per a la consulta i per a la comunicació.

Les funcions de la biblioteca escolar com a servei de suport al Currículum i al Projecte educatiu de centre:

  • Organitzar i gestionar la informació i el fons documental

La biblioteca recull i gestiona informació i documents que donen resposta a les necessitats del Projecte educatiu del centre. La seva gestió (selecció, adquisició, catalogació i difusió) requereix de personal format, especialitzat i coneixedor del centre educatiu.

  • Impulsar la lectura

La biblioteca impulsa el Pla de lectura del centre (PLEC). El PLEC és un document de centre que, a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia, recull els objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per assegurar l’assoliment de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos, la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina d’accés a la informació i desenvolupar l’hàbit lector i el gust per llegir.

  • Facilitar l’adquisició de les competències en l’ús de la informació

La biblioteca, conjuntament amb l’àrea tecnològica, i amb l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies del centre educatiu, ha de proporcionar eines i estratègies per fomentar la competència en l’ús de la informació i fer que aquesta competència esdevingui un escenari formatiu a l’abast de l’alumnat i del professorat.

  • Proveir de serveis i recursos per a l'aprenentatge

La biblioteca facilita fonts d’informació i recursos diversos i útils per a l’alumnat, el professorat i les famílies. Així mateix, planifica i desenvolupa serveis i activitats per fer conèixer la biblioteca escolar, els seus serveis i recursos per promoure la lectura i l’accés a la informació, d’acord amb els criteris que s’expliciten en el Projecte educatiu del centre.

  • Col·laborar amb l’entorn

La biblioteca escolar col·labora i treballa conjuntament amb les entitats de la zona i s’implica en els plans de foment de la lectura i l’ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
També et pot interessar...