Política de Qualitat

La Direcció del Centre promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada d'un Sistema de Gestió de la Qualitat d'acord amb la norma de referència UNE-EN-ISO 9001/2008
També és prioritat del nostre servei el compliment dels requisits, de pares, alumnes i organismes oficials corresponents i els requisits legals i reglamentaris.
Fer de l’educació en valors l’eix fonamental del col·legi i la seva raó de ser, tenint en compte els requisits legals i reglamentaris d’aplicació al sector. Entre altres coses, es treballarà perquè els alumnes prenguin consciència de la necessitat de garantir el respecte i la dignitat de totes les persones.

Donar a conèixer la identitat cristiana del col·legi i mantenir la ferma voluntat de crear espais de vivència evangèlica, que puguin ajudar els alumnes a descobrir o enfortir la seva fe.

Acompanyar, des de l’acció tutorial, els alumnes en el desenvolupament progressiu i harmònic de totes les seves capacitats i, especialment, se’ls ajudarà vers l’adquisició d’una consciència crítica davant certs comportaments de la societat.

Establir mecanismes de coordinació curricular des dels nivells d’Educació Infantil fins els Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Batxillerat.

Continuar desenvolupant el projecte Família-Escola, Acció Compartida amb els pares i educadors dels diferents nivells educatius.

Intensificar la cultura de la lectura a tots els nivells educatius. Els coordinadors de cada cicle d’Educació Primària i el departament de Lletres d'Educació Secundària.

Analitzar, periòdicament, el treball personal de cada alumne. A nivell d’escola s’establirà el temps aproximat que hauria de dedicar cada alumne a la realització dels seus deures, a l’estudi i preparació dels temes de cada matèria, a les lectures i a la realització dels treballs. La distribució del temps i la seva realització serà un element de revisió permanent per part de cada tutor.

Entendre la formació cristiana dels educadors mitjançant la participació a l’Escola d’Educadors, a les Setmanes de Carisma Verdura, als grups de Lectura de la Bíblia, a la preparació i participació a les sessions de pregària que es faran durant el curs.Introduir la cultura de la Qualitat com estratègia educativa i de gestió dels centres educatius.

Elaborar la documentació bàsica sobre la gestió de la Qualitat i guies orientadores per facilitar-ne la seva implantació i aplicació en els centres.

Fomentar la implantació sistemàtica de les pràctiques de la millora continuada.

Promoure l'ús de les noves tecnologies de la informació i la telemàtica com a eines de suport per al desenvolupament del projecte i de les pràctiques de millora continuada en els centres.

Millorar l'aprenentatge de l'anglès insistint en la comprensió i la comunicació oral aprenent a parlar, escoltar, exposar i dialogar.

Incorporar en el Tractament de la diversitat mesures pels alumnes amb Alt Rendiment.També et pot interessar...