Reglament de Règim Intern

La renovació constant de l’escola fa que les estructures internes i els criteris que regeixen el seu funcionament ordinari s’hagin d’actualitzar periòdicament.

Les disposicions legals bàsiques que incideixen directament en l’elaboració del reglament de règim intern de les escoles privades concertades són les següents:la Lleiorgànica 8/1985 del dret a l’educació (LODE),la Lleiorgànica 1/1990 d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE),la Lleiorgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, avaluació i govern del centres docents (LOPAG),la Lleiorgànica 10/2002, de la qualitat de l’educació i també el Decret 110/1997 del Govern dela Generalitat, que regula els òrgans de govern i de coordinació dels centres docents privats acollits al règim de concerts educatius.

Tenint en compte tot això, heus aquí les parts de què consta el reglament del nostre centre:

 

- El Títol preliminar presenta la definició de l’escola, recull molt ....

Arxius d'interèsTambé et pot interessar...