Reglament Sortides Culturals (Ed. SecundÓria)

 1. En cap cas es realitzarà una sortida si no hi va, com a mínim, el 60% del total d’alumnes del  grup al qual s’ha proposat.
 2. Els alumnes que no van a la sortida, han d’assistir al col·legi.
 3. L’assistència a les sortides és obligatòria per a tothom i no es plantejarà als alumnes l’opció contrària. Només a petició dels pares, el tutor podrà acceptar l’absència a la sortida, si hi veu motius suficients.
 4. Durant la sortida, en el comportament d’alumnes, s’aplicarà el mateix sistema que hi ha establert al col·legi, a excepció del que fa referència als telèfons mòbils. Els mòbils es podran portar durant una sortida, si no s’indica el contrari.
 5. A criteri dels professors acompanyants, si un alumne distorsiona el grup o fa perillar la bona marxa de la sortida, se’l podrà enviar a casa en qualsevol moment. En aquest cas, caldrà assegurar-se els mitjans per a que l’alumne pugui fer el viatge de tornada amb seguretat i avisar els pares abans d’iniciar-lo. Les despeses aniran a càrrec de la família.
 6. Si un alumne ha estat expulsat del centre, no podrà assistir a la propera sortida cultural, però el claustre d’educació secundària el podrà admetre si considera que la millora de la seva actitud ho mereix.
 7. Si el comportament d’un alumne, a criteri dels professors acompanyants, no ha estat correcte durant una sortida cultural, aquest alumne no podrà viatjar en la propera sortida.
 8. Si per algun motiu no contemplat en aquest reglament, es vol privar d’una sortida a algun alumne, haurà de ser aprovat pel claustre d’educació secundària.
 9. Quan un alumne, per qualsevol motiu justificat, no ha anat a una sortida, se li tornaran aquells diners que no suposin un increment en el preu per persona dels altres alumnes (com poden ser entrades a museus, estances, etc.). Si l’absència no és justificada, no s’abonarà cap quantitat.
 10. La màxima autoritat durant una sortida la tenen els professors acompanyants. En cas de situació greu, caldrà consultar l’equip directiu.
 11. Aquest reglament no és aplicable a les convivències.
TambÚ et pot interessar...